Privacyverklaring Voem

VOEM hecht veel belang aan de eerbiediging van jouw privacy. We doen er alles aan om jouw persoonlijke levenssfeer te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. VOEM houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Daarom:
verwerken wij je persoonsgegevens in overeenstemming met het doel waarvoor ze zijn verstrekt;
is de verwerking van je persoonsgegevens beperkt tot die gegevens die minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
vragen we jouw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van jouw persoonsgegevens;
hebben we passende technische en organisatorische maatregelen genomen zodat de beveiliging van jouw persoonsgegevens gewaarborgd is;
geven wij geen persoonsgegevens door aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
zijn we op de hoogte van je rechten omtrent jouw persoonsgegevens, willen we je hierop wijzen en deze respecteren.

Als VOEM zijn we verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens. Indien je na het doornemen van onze privacyverklaring vragen hebt of contact met ons wenst op te nemen, dan kan dit via onderstaande contactgegevens:

VOEM vzw
Montignystraat 34
2018 Antwerpen
info@voem.be

Waarom verwerken we jouw persoonsgegevens?
We verwerken jouw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen
het faciliteren van jouw deelname aan onze activiteiten

Voor deze doelstellingen kunnen we de volgende persoonlijke identiteitsgegevens van je vragen: naam, voornaam, adres, telefoonnummer en/of e-mail.

We gebruiken deze gegevens uitsluitend voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verkregen. Schrijft u zich bijvoorbeeld in voor de nieuwsbrief, dan gebruiken we uw gegevens enkel om u deze nieuwsbrieven te bezorgen. Elke nieuwsbrief geeft u ook de mogelijkheid om u uit te schrijven.

Hoe behandelt VOEM de persoonlijke gegevens?
VOEM verzamelt en verwerkt uw persoonsgegevens voor het uitvoeren van de gevraagde diensten. De gegevens die je aan ons bezorgt, kunnen wij verstrekken aan derde partijen als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden, zoals het verzekeren van deelnemers en/of vrijwilligers op activiteiten.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkingsovereenkomst hebben gesloten. Verder worden jouw gegevens noch uitgeleend, noch verhuurd, noch verkocht aan derde partijen.

Hoe lang bewaart VOEM persoonlijke gegevens?
Voem verbindt zich ertoe uw persoonsgegevens niet langer te bewaren dan noodzakelijk voor het realiseren van het doel waarvoor deze zijn verstrekt, met in acht name van de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen. Bewaartermijnen kunnen evenwel per doel verschillen. Sowieso heb je te allen tijde het recht om jouw gegevens die in ons bezit zijn te wijzigen en/of te laten verwijderen.

Bewaart VOEM mijn persoonlijke gegevens op een veilige manier?
Uw persoonsgegevens worden op een veilige manier behandeld. Daarom maken we gebruik van diverse maatregelen om uw gegevens op gepaste wijze te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang, gebruik, verlies of openbaarmaking. Zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:

We hanteren een wachtwoordenbeleid op al onze systemen
Onze medewerkers zijn geïnformeerd (en/of opgeleid) over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.
We testen en evalueren op geregelde tijdstippen onze maatregelen, en stellen deze bij indien nodig.

Mocht er zich toch een incident voordoen waarbij uw gegevens betrokken zijn, dan wordt u persoonlijk verwittigd in de door de wet voorziene omstandigheden.

Wat zijn jouw rechten?
Je hebt het recht op inzage en het recht op correctie van de persoonsgegevens die we van jou ontvangen hebben. Je hebt ook het recht op de verwijdering van jouw persoonsgegevens zolang die niet langer strikt noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor ze werden verwerkt.

Je kan bezwaar maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens.

Je hebt tenslotte het recht om de door jou verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jezelf of in jouw opdracht aan een andere partij.

Wij kunnen je vragen om je te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken. Via het adres bovenaan deze privacyverklaring kan je ons contacteren om uw rechten uit te oefenen, vergezeld van een motivatie voor uw vraag.

Klachten?
Mocht je een klacht hebben over de verwerking van je persoonsgegevens of over de uitoefening van uw rechten, dan vragen we je hierover direct contact met ons op te nemen.

Je hebt ook het recht een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Wijzigingen aan onze privacyverklaring

VOEM vzw kan zijn privacyverklaring steeds aanpassen. Van deze wijziging zullen we een aankondiging doen op onze website.

Nog vragen of bedenkingen?
Contacteer ons via info@voem.be

Nieuwsbrief
Blijf op de hoogte van onze laatste activiteiten​

Meld je aan op ons ledenportaal

Heeft u nog geen account?
Stuur ons een mailtje om dit recht te zetten!

Antwerpen: zahra@voem.be
Brussel: smahane@voem.be / dorien@voem.be
Gent: amani@voem.be