WAT DOET V.O.E.M.

VOEM VORMT

Educatieve functie

VOEM en haar leden organiseren educatieve activiteiten: debatten, lezingen, workshops, vormingen, rondetafelgesprekken, colloquia, studiereizen en studiedagen. 

Thema’s variëren rond verschillende levensdomeinen waar onze doelgroep mee te maken krijgt: opvoeding, gezondheidszorg, radicalisering, gelijke kansen, discriminatie, positieve identiteitsontwikkeling, vrijheid van meningsuiting, gendergelijkheid, intrafamiliaal geweld,... 

Daarnaast bieden we een pakket van workshops aan derden aan: organisaties, scholen, penitentiaire inrichtingen, bedrijven of overheden kunnen een beroep doen op dit diverse aanbod. In het aanbod zitten onder meer moskeerondleidingen, doe-workshops rond urbane cultuur i.s.m. HiphopAcademie De Stroate, interculturele speldozen die we ontlenen, kookworkshops, kalligrafieworkshops, rondetafelgesprekken, lezingen,...

VOEM VERBINDT

Gemeenschapsvormende functie

Als bruggenbouwer is de gemeenschapsvormende functie een cruciale bouwsteen voor VOEM. De vereniging wil mensen met verschillende achtergronden bij elkaar brengen en zo de sociale cohesie aansterken. Dit realiseren we o.a. door samen te werken met diverse partners en door programmaties uit te werken die meerdere gemeenschappen aanspreken. 

Voor nieuwe groepen is dit niet altijd evident. Daarom ondersteunen we zowel activiteiten gericht op “bonding” als op “bridging”. Bij bonding komen groepen mensen samen die een gelijkaardige identiteit delen waardoor ze elkaar versterken. Door het versterkende karakter van deze activiteiten is het evidenter om ook de brug te slaan naar andere groepen (bridging).

Een belangrijk cultureel symbool voor onze achterban is de ramadanmaand. Elke avond wordt het vasten gebroken door een maaltijd die gedeeld wordt: de iftar. VOEM. en haar afdelingen grijpen deze gebeurtenis aan om gemeenschapsvormend te werken. Gedurende de vastenmaand worden dagelijks (zowel kleine als grootschalige) iftars georganiseerd op openbare plekken, niet louter voor moslims, iedereen is welkom om mee aan tafel te gaan.

Ook andere culturele symbolen en rituelen worden aangegrepen om meer gemeenschap te vormen: suikerfeest en offerfeest maar ook dag van de arbeid, kerstmis, vrouwendag,... Door uitwisseling van belangrijke mijlpalen en gebeurtenissen komen we tot een beter begrip en een verrijking van elkaars leefwereld.

VOEM VERsterkt

Maatschappelijke activeringsfunctie

We benaderen de maatschappelijke activeringsfunctie op verschillende niveaus.

Enerzijds zetten we de functie in als methodiek om te werken met onze vrijwilligers (zowel bestuursvrijwilligers, lidverenigingen als vrijwillige medewerkers van VOEM). We betrekken hen bij activiteiten en versterken elkaar door participatief te werk te gaan. Uiteindelijk zet deze zelfontplooiing emancipatorische processen in gang waardoor we allen van elkaar leren.

Onder deze vrijwilligers zitten ook mensen die asiel zoeken in België. Via een laagdrempelige, reflexieve activering kunnen deze mensen makkelijker en sneller een gemeenschap vinden waarin we elkaars identiteit vieren.

Daarnaast hebben ook de activiteiten van VOEM en haar leden vaak maatschappelijke activering als einddoel. Voorbeelden zijn thuiszorg in diversiteit, IHSAN lotgenotengroep voor vrouwen met kanker, AYA vereniging voor dove en hardhorende moslims, Fenneks zitdagen, Refu Interim, Cirkels,...

VOEM verwondert

Culturele functie

VOEM bekijkt cultuur zowel in de enge als in de brede zin van het woord. 

In de enge zin denken we vooral aan “cultuurproducten” die voortkomen uit beeldende kunst, muziek, poëzie, etc. De brede zin vatten we op als de cultuur van het samenleven, met een sterke nadruk op inter-en intraculturaliteit.

De vereniging vindt participatie aan culturen één van haar belangrijkste doelen. Dit kan zowel gaan over toeleiding naar culturen maar vooral in het zelf ontwikkelen van culturele toonmomenten door onze leden. Voorbeelden zijn o.a. het Luit Festival, exposities rond kalligrafie, fotografie en beeldende kunst, street art festival, filmvoorstellingen, tentoonstelling ‘islam in de wetenschap’, poëzie-avonden, concerten, thee festival,...

VOEM verpoost

ontspanning

De vijfde en “verborgen” functie van het sociaal-cultureel volwassenenwerk is ‘ontspanning’. De meeste van onze activiteiten vinden plaats in de autonome tijd van onze doelgroep. Het uitgelezen moment om te ontspannen. In deze tijden van hoge prestatiedruk en burn-outs  wordt dit steeds belangrijker om ons lichaam en onze geest te ontspannen. Voorbeelden zijn o.a. het Rap op Stap reisbureau, mindfulness, yoga en meditatie sessies, groepsuitstappen,...