WAT DOET V.O.E.M.

VOEM 
VERBINDT

Gemeenschaps-
vormende functie

Gemeenschap-vormen: VOEM gelooft in een wij/wij verhaal. Dit brengen we in praktijk door met diverse partners heterogene groepen mensen samen te brengen via verbindende (culturele) elementen. We ontwikkelden over de jaren heen verschillende werkvormen met als einddoel de superdiversiteit in ons land te verenigen via cultuur. Ergens bij thuishoren is enorm belangrijk in de ontwikkeling en emancipatie van mensen. Via de diversiteit in haar publieke aanbod biedt VOEM een gamma van verschillende activiteiten aan waarmee mensen zich kunnen identificeren en vereenzelvigen (bv. Internationale iftars, Interlevensbeschouwelijke Dialoog).

 

Gemeenschapsvormgeving: Leden en vrijwilligers worden versterkt door VOEM in hun engagement. We maken hen bewust van hun kracht om de samenleving mee vorm te geven via acties die leiden tot een warmere gemeenschap. De coaching van VOEM zorgt ervoor dat de acties van onze leden kwalitatiever en professioneler worden. Hun positieve bijdrage aan de samenleving wordt via VOEM zichtbaar gemaakt aan het brede publiek en werkveld, onder andere via de jaarlijkse Emancipatieprijs en door de dagelijkse berichtgeving van hun positieve acties via onze communicatiekanalen. Deze erkenning is zeer belangrijk voor vrijwilligers: de positieve bekrachtiging leidt tot meer zelfwaardering, zelfbewustzijn en tot een duurzaam vrijwilligersengagement (bv. Emancipatieprijs).

 

Gemeenschapseducatie: Onze leden worden in het MOVE-traject begeleid en opgeleid door de sociaal-cultureel werkers. Via dit draaiboek leren ze via de sociaal-culturele methodiek stap voor stap hoe ze een kwalitatief sociaal-cultureel evenement kunnen organiseren, hoe ze een divers publiek kunnen bereiken en dus hoe ze duurzaam kunnen bijdragen aan de samenleving. Daarnaast kunnen de leden beroep doen op een waaier aan vormingen die VOEM aanbiedt. 

 

VOEM 
verwondert

Cultuurfunctie

Cultuurproductie realiseren: VOEM werkt met de talenten en competenties van haar leden. Het gaat dikwijls om artistieke talenten binnen diverse kunstdisciplines. De meeste kunstproducten reflecteren, via artistieke wijze, de samenleving. Sommige kunstproducten willen mensen vooral verwonderen met hun schoonheid. VOEM brengt via kunstbestuivingen mensen met verschillende achtergronden bij elkaar (bv. Beyond the lines, Slam Aleikum, Yallah! DABKE).

 

Cultuurconsumptie organiseren: VOEM initieert bezoeken aan (Vlaams en Brussels) cultureel erfgoed (bv. Flanders Fields, kerstmarkten, historische gebouwen, musea,…).

Cultureel erfgoed verbinden met elkaar: VOEM wil haar achterban in contact brengen met Vlaams en Brussels cultureel erfgoed door haar activiteiten te organiseren op bijzondere plekken (bv. Bozar, Sint-Baafshuis, Sint-Pietersabdij, Bernarduscentrum,…). Tegelijk maakt het Vlaams cultureel erfgoed kennis met het roerend erfgoed van (nieuwe) Vlamingen met verschillende migratie-achtergronden.

 

Cultuurkritiek faciliteren: Vanuit een onbevangen en open blik initieert VOEM plekken waar burgers cultuurkritiek kunnen uiten. Hedendaagse tendensen (waarden, normen, opvattingen, attitudes) kaarten we aan door het reflecteren, contesteren en constructief bekritiseren van kunst, cultuur en de samenleving. Centraal staat de constructief-kritische dialoog waarbij we elkaar niet proberen overtuigen van het eigen gelijk maar net openstaan voor andere meningen en opvattingen (bv. Slam Aleikum, We Need To Talk About It).

VOEM VORMT

leerfunctie

Betekenend leren: Via leerprocessen (betekenend leren) wil VOEM experimenteren met betekenisverlening aan identiteit. We benaderen de term identiteit als een fluïde begrip: we willen individuen niet vastpinnen op één identiteit. We willen de multipele identiteiten net benadrukken via onze acties. Dé moslim bestaat niet, net zoals dé Vlaming niet bestaat. Iedereen heeft eigen (deel)identiteiten die steeds in beweging zijn. Via heterogene ontmoeting en constructief-kritische dialoog wil VOEM deze perceptie aanscherpen, zowel bij haar achterban als bij het brede publiek.

 

Bevrijdend leren: VOEM wil haar publiek aan perspectiefverruiming laten doen ten aanzien van verschillende cultuurgemeenschappen wat leidt tot genuanceerde beeldvorming. Door diverse groepen en individuen met verschillende achtergronden samen te brengen en hen formeel en informeel te laten leren. Ook via onze communicatiekanalen willen we het brede publiek – dat niet naar onze activiteiten komt – hun blikken verruimen

 

Ingroeiend leren: Via het traject dat we aangaan met onze leden (gericht op verkennend en experimenterend engagement) leren ze inzicht krijgen in wie ze zijn en vooral wie ze kunnen zijn: VOEM helpt haar leden om hun dromen waar te maken. Het draaiboek geeft mee vorm aan hun organisatie en leidt tot kwalitatieve acties die meer solidariteit, inclusiviteit, democratie en duurzaamheid nastreven. 

VOEM 
VERsterkt & verandert

Maat-
schappelijke bewegings-functie

Empowerment-strategie: VOEM voert enkele belangrijke wijzigingen door op het gebied van begeleiding van lidverenigingen. Via een intensief coachingstraject wil VOEM nieuwe organisaties mee helpen groeien. MOVE is een traject van bepaalde duur waarin we de trekkers van beginnende organisaties versterken om op het einde van de rit zelf aan de slag te gaan via de sociaal-culturele methodiek. In het traject worden vaardigheden, kennis en attitudes aangescherpt en geëvalueerd. 

 

Engagement-strategie: Leden en vrijwilligers worden deel van de VOEM familie en krijgen via deze weg vlotter toegang tot het brede werkveld en het brede publiek. Door leden te versterken worden ze zich bewust van hun eigen kunnen en kracht als actieve burgers in relatie tot de samenleving. Zij worden zich bewust dat zij de samenleving mee kunnen vormgeven als Vlaamse burgers. VOEM is de geknipte plaats om deze talenten te ontwikkelen en te laten bloeien.

 

Sociale veranderingsstrategie: Leden ontwikkelen samen met VOEM en partners sociaal-culturele praktijken vanuit een civiel perspectief. Niet zelden gaat het om praktijken die voortkomen uit maatschappelijke thema’s: samenlevingsvraagstukken die onze achterban beroeren maar nog niet zijn geadapteerd door de hoofdstroom (bv. de actiegroep voor Rohingya die vanuit lidvereniging Maanobota is ontstaan). Of omgekeerd, thema’s die reeds door de hoofdstroom geadapteerd zijn maar nog niet zijn doorgesijpeld naar onze achterban (bv. Veggie is Halal). De praktijken, die ontwikkeld zijn vanuit de sociaal-culturele methodiek, kunnen doorgroeien naar de hoofd- of onderstroom-samenleving, wat kan leiden tot perceptie- en gedragsverandering van individuen en groepen. Ook de markt kan geïnspireerd raken door deze nieuwe praktijken.

 

Politiserende strategie: Alles wat deel uitmaakt van het publieke debat (= samenlevingsvraagstukken) heeft betrekking op politisering. De politiek is namelijk bezig met samenlevingsvraagstukken die leven bij de burgers. De politiek ontwikkelt een beleid dat inspeelt op deze vraagstukken. Het middenveld heeft de opdracht om deze samenlevingsvraagstukken te ontwaren en er actief mee aan de slag te gaan. Zo vinden deze – vaak nieuwe – tendensen ingang bij een breder publiek en worden ze onderwerp van het breder publieke debat. 

 

VOEM voelt via haar leden en achterban wat er leeft van onderuit en ontwikkelt samen met hen acties met betrekking tot samenlevingsvraagstukken. Hiervoor werd het concept We Need To Talk About It en Slam Aleikum in het leven geroepen. Op deze fora krijgen burgers een stem. Die stem koppelt VOEM terug naar het brede publiek (en het beleid). Op deze manier neemt VOEM haar rol als belangenbehartiger op. 

 

 

VOEM 
verpoost

ontspanning

De vijfde en “verborgen” functie van het sociaal-cultureel volwassenenwerk is ‘ontspanning’. De meeste van onze activiteiten vinden plaats in de autonome tijd van onze doelgroep. Het uitgelezen moment om te ontspannen en tot rust te komen.

Via het vrijetijdsaanbod dat VOEM en haar leden uitwerken kunnen zowel jong als oud elke week een activiteit bijwonen over heel Vlaanderen en Brussel.