OVER ONS

Missie 

Wij, de Vereniging voor Ontwikkeling en Emancipatie van Moslims, geloven in de positieve kracht van sociaal-culturele ontmoeting in superdiversiteit. Als bruggenbouwer willen we maximaal inzetten op eenheid in verscheidenheid én verscheidenheid in eenheid. Dit doen we door de superdiversiteit aan talenten in de brede samenleving te verbinden, te verdiepen en te versterken. Zo tonen we een genuanceerd beeld van de mens in al zijn gelaagdheid wat leidt tot een gevoel van positieve veiligheid bij een breed publiek. Samen gaan we duurzaam, solidair, vredevol, inclusief en pluralistisch vooruit. 

 

Visie 

De samenleving wordt geconfronteerd met een stroming van globale veranderingen zoals de digitalisering, de klimaatsverandering, de individualisering en de globalisering. Dat deze versnelde tendensen waartegenover de burger schijnbaar onverdedigbaar staat, kunnen uitmonden in angst en polarisatie, is dan ook niet te verwonderen. Deze tendensen brengen niet alleen uitdagingen met zich mee, ze bieden ook kansen en zijn een motor van dynamiek en verandering. Binnen dat kader willen wij deze ontwikkelingen en uitdagingen omarmen, niet door de dynamieken van polarisatie en angst te bestrijden, maar wel door ‘positieve veiligheid’ te creëren.  

Positieve veiligheid creëren is dan ook de impact die wij nastreven. Het gaat om het creëren van veiligheid door positieve gevoelens als verbinding en geborgenheid te versterken. Dat willen wij realiseren door de superdiversiteit aan talenten in onze samenleving via ontmoeting te verbinden, te verdiepen en te versterken binnen een radicaal inclusief beleid. ‘Diversity is about being invited to the party. Inclusion is about being asked to join in and dance.’ Het Europees Verdrag inzake de Rechten van de Mens geldt hierbij als basis voor het handelen in onze werking. Ieder mens krijgt zo de absolute garantie mee te tellen en gerespecteerd te worden. 

 Met verbinden willen we ingaan op het groot verlangen van mensen om zich verbonden te voelen én om gewaardeerd te worden. Zo grijpen we de uitdaging aan om de superdiversiteit te verbinden. Mensen met elkaar in contact brengen die elkaar anders niet zouden ontmoeten: met én zonder migratieachtergrond, links en rechts, oud en jong, gelovig en ongelovig, moslims of niet-moslims, … Door in te spelen op de gedeelde en gelaagde vloeibare identiteit willen wij een veilige omgeving creëren waarin de superdiversiteit elkaar ontmoet, actief participeert en samen creëert. Het gaat om een veilige ruimte geven voor een invulling met meer aandacht voor de betrokkenheid van mensen en gevoelens van solidariteit en vertrouwdheid. Ontmoeting, dialoog en gedeelde participatie zijn immers de sleutels om tot een beter begrip te komen van elkaar en dus een genuanceerd beeld te scheppen van alle mensen in Vlaanderen.  

 Met verdiepen willen wij stil staan bij de vluchtigheid van deze samenleving door samen na te denken, deel te hebben en te creëren. Het verdiepen van de dialoog en participatie is per definitie een voortdurend kwalitatief proces en tegelijk het startpunt van het emancipatorisch potentieel. Dialoog, kritische zelfreflectie en multiperspectiviteit zijn hierbij de sleutelwoorden. Het gaat om een basishouding waarbij men ten aanzien van afwijkende overtuigingen niet uitgaat van het grote gelijk, maar waarin mensen respectvol van mening mogen verschillen, het zogenaamde ‘agree to disagree’. Via een constructief-kritische dialoog kunnen thema’s besproken worden, nieuwe inzichten of oplossingen ontstaan of kunnen vernieuwende sociaal-culturele praktijken gecreëerd worden. Wij geloven dat het betekenisvol leren in superdiversiteit leidt tot het versterken van het inclusief gedeeld burgerschap.   

Met versterken willen we aan individuen en groepen een stem geven. We willen talenten de kans geven zich te ontwikkelen, te ontplooien en te schitteren. Daartoe benaderen we mensen vanuit hun krachtpositie, en dus niet vanuit een probleemsituatie. De creatie van een sociaal-culturele praktijk staat immers centraal. Hierdoor worden de kwaliteiten van mensen vooropgesteld en gewaardeerd, én wordt er gefocust op het positieve. Zo worden niet alleen de competenties van mensen gestimuleerd maar krijgen ze ook de kans om te leren en kennis en vaardigheden op te doen. Het kruispuntdenken is hierbij een onmisbaar instrument in de strijd tegen ongelijkheid. Het is pas dan dat er vorm kan gegeven worden aan een duurzaam samenleven in diversiteit.  

 

Waarden 

Verbindend Wij geloven in het creëren van samenwerking, netwerken en verbinding tussen diverse werelden. Met onze open betrokken houding en met respect voor ieders eigenheid genereren we vertrouwen en geborgenheid, en creëren we een groeiende samenhorigheid.  

Geëngageerd We zijn bevlogen en gedreven, en beschikken over de krachtige positieve energie om andere mensen in beweging te brengen, het beste in mensen naar boven te halen en hun talenten te identificeren en te ontplooien. We zijn trots op wat we doen en delen onze trots.   

Constructief kritisch We zijn onbevooroordeeld, open en onafhankelijk. We gaan niet uit van het grote gelijk, maar reiken de hand uit door in dialoog te gaan met oog voor multiperspectiviteit en kritische reflectie. Zo kunnen wij het inclusief en gedeeld burgerschap versterken. 

Vernieuwend Vanuit een gezonde nieuwsgierigheid durven we buiten de traditionele paden te treden, en creëren we grensverleggende initiatieven. Wij willen de wereld verrassend prikkelen en bovenal inspireren. Door onszelf permanent te ontplooien blijven we vooroplopen in een snel veranderende omgeving.